Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky masážního Salonu Davi a mobilního maséra David Sura; IČ 08606421

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb David Sura (dále jen provozovatel) IČ 08606421, adresou Sazovická 479/49, Praha 5, jako mobilního maséra i v salonu Davi na adrese Ječná 547/15, Praha 2 – Nové Město, a kupujícím a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní a regenerační služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. Poskytované služby jsou účinným doplňkovým prostředkem k udržení zdraví a harmonizace celého organismu. V žádném případě nenahrazují zdravotní péči a nemohou nahradit nezbytné lékařské ošetření.

1.3 Telefonickým, internetovým nebo osobním objednáním (dále jen kontaktováním) konkrétního termínu masáže projevuje zákazník svůj souhlas s obchodními podmínkami provozovatele.

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je nutné dohodnout a rezervovat kontaktováním. Dohodnutý termín procedury je závaznou objednávkou. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas potřebný pro přípravu a samotný průběh masáže.

2.2. Přeobjednání
Nemůže-li se zákazník dostavit z vážných důvodů v dohodnutém termínu na masáž, informuje o tom předem kontaktováním, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější kontaktování kvůli přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3. Předčasný příchod
Prostory salonu jsou přístupné, avšak s ohledem na nerušený průběh předchozích masáží ostatních zákazníků, je příchod na objednanou masáž vhodný nejdříve 10 minut před dohodnutým termínem, není-li předem dohodnuto jinak.

2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník do 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž či procedura provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase, za stejnou nezkrácenou cenu. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

2.5. Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti nebo pozdního příchodu na masáž, se zpožděním delším než 15 minut, bude zákazníku účtována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši ceny objednané masáže nebo dle domluvy.

2.6. Odmítnutí masáže
Masáž může být ze strany provozovatele odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví s kontraindikacemi masáže
b) zákazník se dostaví v podnapilém stavu/ pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu či psychickém rozpoložení
d) zákazník se během objednávání masáže, vyjadřuje či chová nepřístojným/nevhodným způsobem

2.7. Předčasné ukončení masáže, procedury
Masáž/ procedura může být předčasně ukončena, pokud se
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky kontraindikace
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti/ návykových látek, nebo
c) se během masáže/procedury bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným/ nevhodným způsobem

2.8. Doprovod a přístupnost
Masírovanou osobu může doprovázet jako návštěvník salonu jedna osoba, není-li předem domluveno jinak. Salon není zařízen na přítomnost malých dětí během masáže, na přítomnost psů, osob s výrazně omezenou schopností orientace (bez asistenta/ doprovodu), není-li předem domluveno jinak. V salonu je možné po dobu masáže uschovat kočárek. V salonu je možná a vítaná přítomnost vodícího/ asistenčního psa.

2.9. Odchod ze salonu
Salon poskytuje dostatečný časový komfort po masáži. S ohledem na ostatní zákazníky se očekává odchod každého zákazníka do 10 minut po skončení masáže či procedury, není-li předem dohodnuto jinak.

2.10. Osobní věci a cennosti
Salon poskytuje bezpečnostní komfort. Během celé masáže je možno si z bezpečnostních důvodů uschovat malé cenné věci přímo v šatně. V šatně se skýtá možnost odložení všech oděvů i osobních věcí včetně kabelek a tašek na vyhrazené místo. Provozovatel za případné ztráty věcí klienta před masáží/ během masáže/ po masáži neručí, neuschová-li si zákazník cenný předmět na vyhrazené místo v masérně. Zapomenuté věci, nalezené po odchodu klientů, jsou uschovány po dobu 3 následujících měsíců.

2.11. Informovaný souhlas zákazníka a citlivé údaje

Informovaný souhlas dokládá potvrzení zákazníka, že jeho zdravotní stav vyhovuje k dané masáži a k souhlasu s masáží na základě skutečného zdravotního stavu potvrzeného zákazníkovi jeho lékařem/specialistou v oboru či potvrzení samotným zákazníkem, který s ohledem na svůj zdravotní stav i po položených dotazech na kontraindikace potvrdí jejich absenci a zvolí daný typ masáže.
Zákazník je při první návštěvě dotázán na kontraindikace a další informace vedoucí k vyloučení zdravotních rizik a k volbě správné techniky masáže. Rozhodne-li se zákazník masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas s poučením o kontraindikacích.

Zákazník sdělením údajů k dotázaným kontraindikacím zároveň uděluje svůj informovaný souhlas s užíváním předaných informací. Informace slouží ke komunikaci se zákazníkem, ke správné volbě a provedení masáží. Může jít o doporučení/nedoporučení určité techniky přímo od praktického či odborného lékaře, terapeuta, odborného zařízení aj. Předané citlivé údaje jsou pečlivě a bezpečně uschovány při dodržení bezpečnostních opatření u správce citlivých údajů, kterým je provozovatel. Tyto údaje poslouží výhradně k interním účelům provozovatele. Při případných změnách jsou z vůle zákazníka doplněny o nové údaje. Na žádost zákazníka jsou údaje trvale vymazány, provozovatel tuto žádost písemně/mailem potvrdí. Zákazník si je vědom skutečnosti, že na základě jím předaných informací budou prováděny masáže, a proto v případě zamlčení zákazníkem v té době známých zdravotních komplikací či jiných dotázaných kontraindikací k masážím nese zákazník odpovědnost za případné potíže či následky, které mohly být důsledkem masáže či jí mohly být negativně ovlivněny.

2.12. Ceník masáží

Ceník masáží je k nahlédnutí v salonu a na webových stránkách salonu. Všechny ceny jsou konečné. Provozovatel není plátcem DPH.

2.13. Informace o propagaci webových stránek ve vyhledávačích

V souladu se smluvními podmínkami se společností Seznam.cz platných od 5.2.2020 se tímto dává na vědomí, že webové stránky www.salondavi.cz využívají retargetingové či konverzní kódy služeb Sklik.cz. Další informace ohledně ochrany osobních údajů jsou obsaženy na adrese https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/.

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává osobně ihned po skončení procedury. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

4.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

4.2. Platnost a účinnost
Tyto obchodní podmínky vstoupily v platnost a účinnost dne 1.12.2019. Ověřovány a aktualizovány jsou v souladu s předpisy a novelami Zákona a v návaznosti na přijaté změny, případné rozšiřování služeb salonu.